Hyppää sisältöön

1. Yleistä

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Mediadrive Oy:n (Y-tunnus 0638594-1, jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) tarjoaman Kuvat.fi-nimisen palvelun (”Palvelu”) käyttöön. Kuvat.fi on kuvien, kuvatiedostojen ja videoiden sekä tulevaisuudessa mahdollisesti myös erillisten äänitallenteiden lähettämiseen, jakamiseen ja katseluun matkapuhelimessa, muussa etävälineessä tai Internetissä tarkoitettu palvelu kuluttajille sekä yrityksille.

Palvelua käyttävä taho (”Käyttäjä”) sitoutuu käyttämään Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti. Nämä käyttöehdot sisältävät Palveluun rekisteröitymistä ja Palvelun käyttöä koskevat ehdot. Käyttöehdot sitovat Käyttäjää, kun Palvelua käyttävä henkilö on rekisteröitynyt Käyttäjäksi. Käyttäjä on rekisteröitynyt Käyttäjäksi, kun Palveluntarjoaja on myöntänyt Käyttäjälle käyttäjätunnuksen sekä salasanan ja Käyttäjä on hyväksynyt Palvelun käyttöehdot.

Ilman Palveluntarjoajan antamaa kirjallista lupaa Palvelun ”Yksityiskäyttäjä”-versiota saa käyttää ainoastaan Käyttäjän henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön.

Yhteisöllä ja Yhteisöpalvelulla tarkoitetaan tässä yhteydessä Kuvat.fi:n osiota, jossa näytetään keskitetysti eri käyttäjien yhteisöön jakamaa sisältöä sekä käyttäjien julkaisemia profiilitietoja.

2. Rekisteröityminen

Palveluun voi rekisteröityä antamalla nimen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja mahdollisen kuvasivuston nimen sekä hyväksymällä nämä käyttöehdot sekä henkilötietojen käsittelyn. Tämän jälkeen nämä käyttöehdot tulevat häntä sitoviksi ja Käyttäjä on rekisteröitynyt Palvelun Käyttäjäksi.

3. Palvelun käyttö

Kuvat.fi-palveluun rekisteröityminen on ilmaista. Palveluun avattavat kuvasivut ovat maksullisia ja niiden ominaisuudet ovat palveluntarjoajan määrittämät.

Käyttäjä voi irtisanoa Palvelusopimuksen milloin tahansa. Irtisanominen astuu voimaan, kun Palveluntarjoaja on kuitannut irtisanoutumisen. Ennakkoon suoritettuja palvelumaksuja ei tilitetä takaisin irtisanoutumisen yhteydessä.

4. Palaute ja kysymykset

Palvelua koskevat kysymykset ja palautteen voi antaa Palvelun sivuilta löytyvän palautelomakkeen kautta tai muulla Palveluntarjoajan määrittelemällä kirjallisella tavalla.

5. Käyttäjätiedot ja henkilötietojen käsittely

Käyttäjän käyttäjätunnus on hänen sähköpostiosoitteensa. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen tarjoamaan Palvelua muulla kuin ilmoitetulla sähköpostiosoitteella ja siihen kytketyllä salasanalla. Mikäli Käyttäjän sähköpostiosoite muuttuu, tulee Käyttäjän ilmoittaa tästä Palveluntarjoajalle uuden käyttäjätunnuksen saamista varten. Pelkän salasanan voi itse noutaa sisäänkirjautumisen yhteydessä olevan ”Unohditko salasanasi?” -linkin kautta.

Palveluntarjoaja kerää henkilötietoja, kun Käyttäjä rekisteröityy Palveluun. Hyväksymällä nämä käyttöehdot Käyttäjä valtuuttaa Palveluntarjoajan käsittelemään Palvelussa kerättyjä henkilötietoja rekisteriselosteen mukaisesti.

6. Palveluntarjoajan vastuu Palvelun toiminnasta

Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että Palvelu on käytössä keskeytyksettä. Palvelu on käytössä toistaiseksi ja Palveluntarjoaja voi irtisanoa ja lopettaa Palvelun tai sen osan milloin tahansa. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Palvelun toimimattomuuden tai sen äkillisen lopettamisen tai alasajon aiheuttamasta seurauksesta Käyttäjälle. Palveluntarjoaja ei vastaa myöskään Käyttäjän Palveluun lähettämien tai siellä jakamien tiedostojen pysyvyydestä, säilymisestä, vahingoittumisesta, väärästä käytöstä tai muusta vastaavasta ei-toivotusta tiedostoja kohtaavasta tapahtumasta.

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Palveluun ladatut tiedot, tiedostot ja muut materiaalit ovat alttiita tietoverkkojen, palvelimien ja muun tietoliikenteen häiriöille ja virheille sekä muille mahdollisille häiriöille ja virheille ja että kaikki Palveluun ladatut tiedostot ja muut materiaalit saattavat jostain syystä tuhoutua. Käyttäjä ymmärtää, että Palvelun tarkoitus ei ole toimia tiedostojen tai muiden materiaalien tallennuspaikkana, vaan ainoastaan mahdollistaa, toimivuutensa puitteissa, tiedostojen ja muiden materiaalien jakamisen muille Käyttäjille.

Palveluntarjoaja pyrkii takaamaan Palvelun häiriöttömän toiminnan. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa teknisten vikojen, tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden, haitallisten ohjelmistojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta taikka Palvelun muuttamisesta, lopettamisesta tai sisällöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palveluntarjoaja ei ole Käyttäjille eikä kolmansille osapuolille korvausvelvollinen mistään Palveluun sisältöön tai toimintaan liittyvästä seikasta. Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa julkaista Käyttäjien järjestelmään tallentamille kuville kokorajoitus.

7. Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Palvelun käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka Palveluntarjoaja myöntää, kun Käyttäjä rekisteröityy Palveluun.

Kunkin Käyttäjän salasana on henkilökohtainen. Käyttäjällä on vastuu käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesta säilyttämisestä siten, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Käyttäjän tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle välittömästi, jos hän epäilee, että hänen salasanansa on ilman hänen suostumustaan joutunut kolmannen osapuolen tietoon. Käyttäjä vastaa aina kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Käyttäjä vastaa myös kaikesta Palveluntarjoajalle, muille Käyttäjille ja kolmansille osapuolille toimittamastaan aineistosta. Erityisesti Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjän toimittama aineisto ei loukkaa tekijänoikeuksia, muita immateriaalioikeuksia tai ole muuten lainvastaista. Kuvien toimittaminen Palveluntarjoajalle edellyttää muun muassa aina kuvan ottajan ja kuvassa esiintyvien henkilöiden suostumusta.

Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua näiden ehtojen, lakien, muiden säännösten ja hyvän tavan mukaisesti. Palveluun ei saa lähettää pornogaafista, moraalitonta, väärää tietoa sisältävää, rikollista, rasistista ym. loukkaavaa materiaalia. Palvelua ei myöskään saa käyttää automatisoidun tiedonsiirron (esim. valvontakameroiden) tallennuspaikkana. Materiaalilla tarkoitetaan tässä yhteydessä Palveluun tallennettavia tai siellä jaettavia tiedostoja ja tietoja (kuvatiedostot ja mahdolliset muut tiedostot sekä Käyttäjien lähettämät tekstit, esim. kommentit). Käyttäjä ei saa Palvelun kautta jakaa kuva- taikka muita tiedostoja tai kirjoittaa Palveluun tekstiä siten, että tämä loukkaa muita henkilöitä tai heidän oikeuksiaan.

Käyttäjä on vastuussa Palveluun laittamiensa kuvien, tiedostojen ja muun materiaalin sisällöstä ja asianmukaisesta käytöstä ja vastaa omassa Palvelun käytössään sekä omilla käyttäjätunnuksillaan tehdyistä väärinkäytöksistä ja/tai laittomuuksista henkilökohtaisesti. Palvelua ei saa käyttää alueella, jossa kyseisen alueen lait ja/tai säännökset kieltävät Palvelun käyttämisen. Käyttäjä on velvollinen täysimääräisesti korvaamaan vahingot, jotka ovat aiheutuneet näiden käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta tai käyttöehtojen määräysten laiminlyömisestä.

Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua materiaalia. Palvelu sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella voimassa olevien tekijänoikeuslakien mukaan. Käyttäjällä ei ole ilman oikeudenhaltijoiden nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai kaupallisesti hyödyntää muiden käyttäjien Palveluun toimittamaa suojattua materiaalia paitsi lainsäädännön niin erityistapauksissa salliessa. Palvelun käyttö kaupalliseen tarkoitukseen, liiketoiminnassa tai tietopalvelutarkoituksiin on kielletty ilman erillistä Palveluntarjoajan kirjallista lupaa.

Käyttäjä vastaa kustannuksellaan Palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista Palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Käyttäjä vastaa kustannuksellaan käyttämiensä laitteistojen, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien yhteensopivuudesta Palvelun kanssa.

Käyttäjä voi vapaasti linkittää kaikkiin Palvelun sisältösivuihin ja etusivuun. Palvelussa oleviin yksittäisiin kuviin ja videoihin linkittäminen on sallittua tekijänoikeuslain puitteissa. Palveluntarjoajalla on oikeus rajoittaa ulkopuolisia linkityksiä mm. liikenteellisistä ja kuormitussyistä.

8. Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

Palvelun omistus- ja kaikki muut oikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelua, sen koko sisältöä ja tarkoitusta, saatavilla oloa sekä sen käyttöön tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia. Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa oman harkintansa mukaisesti ja siitä erikseen ilmoittamatta peruuttaa Käyttäjän salasana ja käyttäjätunnus sekä Käyttäjän rekisteröinti. Palveluntarjoajalla on oikeus olla vastaamatta Palvelua koskeviin tiedusteluihin ja olla tarjoamatta Palveluun liittyviä tukipalveluja.

Palveluntarjoajalla on oikeus näyttää palveluun julkisesti jakoon laitettuja kuvia, videoita ja kuvakansioita Palvelun sisällä, etusivulla sekä Kuvat.fi -sisällössä ilman nimenomaista lupaa kuvan toimittaneelta Käyttäjältä, mikäli tämä on liittynyt palvelun Yhteisöpalveluosioon tai antanut muulla tavoin luvan materiaalin käyttämiseen. Käyttäjän nimeä tai nimimerkkiä ei tällöin välttämättä mainita kuvan yhteydessä. Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta ilman Käyttäjän kirjallista lupaa käyttää Käyttäjän julkisia kuvia esim. erillisinä mainoskuvina tai muihin kaupallisiin tarkoituksiin.

Palveluntarjoaja voi pyytää erikseen sovittavissa tapauksissa Käyttäjiltä kuvia kaikkine oikeuksineen esitettäväksi esimerkiksi kolmannen osapuolen mediassa. Näistä tapauksista ilmoitetaan kuvakansion tai kilpailusivuston kuvauksessa tai muussa yhteydessä erikseen.

Palveluntarjoajalla on oikeus muokata Käyttäjän toimittamia kuvia tarvittaessa ja esimerkiksi pienentää tai pakata kuvaoriginaaleja. Materiaalin lähettäminen Palveluun tapahtuu Käyttäjän toimesta ja vastuu materiaalin sisällöstä on Käyttäjällä. Palveluntarjoaja ei vastaa miltään osin Käyttäjän Palveluun lähettämistä kuvista, kuvien aitoudesta tai siitä, onko Käyttäjällä laillinen oikeus levittää kuvia tai muista kuviin liittyvistä asioista. Sama koskee kaikkea muutakin Käyttäjän Palveluun lähettämää tai siellä jakamaa tietoa, tiedostoa tai muuta materiaalia. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjän kolmansilta osapuolilta Palvelun kautta saamista tiedoista tai tällaisten tietojen tekijänoikeuksista, hyvää tapaa taikka lain säännöksiä loukkaavasta sisällöstä. Palveluntarjoaja ei vastaa miltään osin Käyttäjän kirjoittamien viestien tai tekstien sisällöstä.

Palveluntarjoaja ei valvo tai muuten kontrolloi Palvelun sisältöä. Palveluntarjoajalla on kuitenkin harkintansa mukaan milloin tahansa oikeus, mutta ei velvollisuutta, Käyttäjää kuulematta ja tälle erikseen siitä ilmoittamatta poistaa sopimattomaksi katsomansa materiaali, kuva- ja muut tiedostot sekä käyttäjien kirjoittamat tekstit. Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa laiton tai käyttöehtojen vastainen aineisto toimivaltaiselle viranomaiselle. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa virheellisiä käyttäjätietoja antanut tai muuten näitä käyttöehtoja, lakia tai hyviä tapoja rikkonut Käyttäjä Palvelusta ja Käyttäjää kuulematta estää hänen pääsynsä Palvelun Käyttäjäksi. Palveluntarjoajalla on myös oikeus vaatia Käyttäjää vaihtamaan salasana, jos Palveluntarjoaja epäilee, että Käyttäjän salasana ei ole enää luotettavissa tai oikeissa käsissä.

9. Palveluntarjoajan muut palvelut

Palveluntarjoaja saattaa mahdollistaa Palveluntarjoajan muiden palvelujen, kuten erilaisten sovellusten ostamisen ja/tai käytön Palvelussa. Näitä käyttöehtoja sovelletaan tällöin myös tällaisiin muihin Palveluntarjoajan tuotteisiin ja palveluihin, ellei näiden muiden tuotteiden tai palvelujen osalta erikseen näiden yhteydessä toisin todeta.

10. Palveluntarjoajan vastuu yhteistyökumppanien palveluista

Palveluntarjoaja mahdollistaa kolmansien osapuolten (”Yhteistyökumppani”) tuotteiden tai palvelujen ostamisen tai käyttämisen Palvelun tai Yhteistyökumppanien verkkosivustojen kautta.

Palveluntarjoajalla ei ole mitään vastuuta Yhteistyökumppanien tuotteiden tai palvelujen ostoista, niiden maksusta tai toimituksesta tai muista niihin liittyvistä seikoista. Palveluntarjoaja ei myöskään ole millään tavalla vastuussa Yhteistyökumppanien verkkosivustoilla esitetyistä tiedoista, riippumatta siitä, ovatko Yhteistyökumppanien verkkosivut teknisesti Palveluntarjoajan palvelimella vai jollain muulla palvelimella.

11. Maksut

Maksut Palvelussa tapahtuvat maksukorteilla tai verkkopankkien maksupainikkeilla Paytrail- tai Stripe-palvelujen välityksellä. Yritysasiakkaat voivat maksaa palvelun käytöstä laskulla.

Mikäli haluat maksaa Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla Paytrail-palvelussa, Palveluntarjoaja toimii ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinoijana ja lisäksi toimittaa tuotteet ostajalle. Reklamaatiot vastaanottaa Paytrail Oyj.

Paytrail-palvelussa maksettaessa Paytrail Oyj toimii Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa tuotteen myyjänä ja kauppa syntyy asiakkaan ja Paytrail Oyj:n välille. Myyjän vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Suomen Verkkomaksut Oy on myös maksun saaja.

Paytrail Oyj:n yhteystiedot ovat Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä, Puhelin: 0207 181830

12. Käyttöehtojen muutokset

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä Palvelun käyttöehtoja ja tietosuojaselostetta. Muutoksista ilmoitetaan Käyttäjälle joko sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Päivitetyt ja voimassaolevat käyttöehdot ja tietosuojaseloste ovat Käyttäjien nähtävissä Palvelun verkkosivustolla www.kuvat.fi. Muutokset tulevat voimaan välittömästi niiden julkaisun jälkeen. Mikäli Käyttäjä jatkaa Palvelun käyttöä käyttöehtojen muutosten jälkeen, katsotaan hänen hyväksyneen muuttuneet ehdot.

Saatuaan tiedon käyttöehtojen muutoksista Käyttäjä voi irtisanoa Palvelun kirjallisesti joko lähettämällä viestin palautelomakkeen kautta tai muulla Palveluntarjoajan osoittamalla tavalla.

13. Alihankkijat ja sopimuksen siirto

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää ulkopuolista alihankkijaa Palvelun toteuttamisessa.

Palveluntarjoajalla on myös oikeus siirtää Palvelu, Käyttäjien järjestelmään lähettämät kuvat ja kaikki Palvelun käyttämiseen liittyvät tiedot ja käyttäjätiedot kolmannelle osapuolelle siitä etukäteen Käyttäjälle ilmoittamatta. Kolmannen osapuolen on kuitenkin tällöin sitouduttava voimassa oleviin käyttöehtoihin, jolloin siirronsaajasta tulee näiden käyttöehtojen tarkoittama Palveluntarjoaja.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää käyttöoikeuttaan. Käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

14. Alueelliset rajoitukset

Palvelu on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti Suomesta. Palvelun käyttö on aina sallittu Euroopan Unioniin kuuluvista maista sekä kaikista Pohjoismaista. Palveluiden käyttämisestä muista maista on sovittava erikseen Palveluntarjoajan kanssa.

15. Ylivoimainen este

Lakko, työsulku, tulipalo, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu Palveluntarjoajasta riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Palveluntarjoajan noudattamasta näitä käyttöehtoja ylivoimaisen esteen ajaksi.

16. Erimielisyydet ja sovellettava laki

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki Palveluun ja sen käyttöön ja käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet, joista ei ole voitu sopia osapuolten välisissä neuvotteluissa, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena.

Nämä käyttöehdot ovat voimassa 28.5.2018 alkaen, korvaten kaikki aiemmat ehdot.

Kysyttävää?